Algemene Clubreglementen

1. Benaming en Zetel

 • Door personeelsleden van General Biscuits België te Beveren werd op 1 maart 1990 een snookerclub opgericht onder de naam The Crackers G. B. B.
  De club stond onder de hoede van de firma G.B.B. en in het bijzonder onder Vereniging Personeel Beveren ( V.P.B. ). Hierdoor was onze club automatisch aangesloten bij de sportraad beveren, K.S.A.H. en V.L.B.
 • Naar aanleiding van de reorganisatie van Lu is er door de clubleiding besloten om een onafhankelijke koers te volgen en de club uit te bouwen op zelfstandige basis, de club krijgt vanaf dan de naam Snookerclub Dropshot.
 • De zetel van de club en het secretariaat zijn gevestigd op :
  Schommelaarstraat 25, 9100 Nieuwkerken

2. Doelstelling

 • 2.1
  De algemene doelstelling van onze club is het op een recreatieve manier beoefenen van de snookersport, de club zal zich niet aansluiten bij een officieel orgaan of federatie.
 • 2.2
  De club organiseert tornooien en competities vooral voor de leden van de club, dit kan eventueel ook voor niet leden. ( zie open formule )
 • 2.3
  De club richt feestelijkheden en uitstappen in en probeert initiatieven te organiseren in het teken van ontspanning, sport en culturele ontwikkeling.

3. Lidmaatschap

 • 3.1
  Elk nieuw lidmaatschap kan enkel aanvaard worden wanneer het bestuur hierop een positief advies geeft en de persoon in kwestie daadwerkelijk toelaat om lid te worden van de club. Het bestuur heeft het recht om hierin een bepaalde proefperiode te stellen om het aspirant-lid te kunnen evalueren.
 • 3.2
  Het bestuur heeft eveneens het recht om leden te schorsen en eventueel van lidmaatschap uit te sluiten als deze leden zich niet aan de gestelde voorwaarden en reglementen houden. Hiervoor is wel een unanieme meerderheid nodig in de raad van het bestuur.
 • 3.3
  Al de gestorte en betaalde bijdragen blijven eigendom van de club en kunnen onder geen enkele voorwaarde terug opgevorderd worden.
 • 3.4
  Door zijn/haar aanvraag tot lidmaatschap stelt ieder persoon zich akkoord met de opgestelde statuten en reglementen en verklaart hij/zij zich er naar te gedragen.

4. Bijdrage in de kosten

 • 4.1
  De vermakelijkheden, uitstappen, groepsreizen, sport- en culturele en alle mogelijke andere initiatieven die door de vereniging ingericht worden, zullen zo mogelijk aan de meest voordelige voorwaarden worden aangeboden.
 • 4.2
  Indien niet-leden mogen deelnemen zullen zij een deelnemingsbedrag betalen dat voor ieder initiatief door het betrokken bestuur werd overeengekomen. Alleszins dient er een onderscheid te zijn in de bijdrage van een lid of niet-lid.

5. Beheer en Bestuur

 • 5.1
  De vereniging wordt beheerd door een stuurgroep dat samengesteld is uit leden van de club. De structuur kan zo opgebouwd zijn dat er een kernstuurgroep is die de verantwoordelijkheid zal dragen voor het dagelijks bestuur van de club, adrministratie, financiën, p.r. , de organisatie van een competitie, de organisatie van tornooien en de organisatie van nevenactiviteiten.
 • 5.2
  De kernstuurgroep kan bijgestaan worden door de uitgebreide stuurgroep. Deze kan samengesteld worden door personen , ongeacht lid of niet-lid. Deze personen kunnen een aantal taken doen die niet direct behoren aan de kernstuurgroep. Taken van de uitgebreide stuurgroep kunnen zijn vb. Hoofdscheidsrechter, verzorging van infrastructuur, bijhouden van klassementen, verzorging lay-out, ...
 • 5.3
  De volledige stuurgroep ( kern en uitgebreide ) staat onder de leiding van een coördinator die jaarlijks verkozen word door de leden van de kernstuurgroep. De samenstelling van de stuurgroep wordt bepaald door de volledige kerngroep. De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zal gebeuren door de coördinator en dit in samenspraak met de volledige kernstuurgroep.

6. Vergaderingen en Stemgedrag

 • 6.1
  De kernstuurgroep vergadert zo dikwijls als nodig blijkt en wordt op verzoek van de coördinator samengeroepen. De andere leden van de kernstuurgroep kunnen via de coördinator om een vergadering vragen. Enkele keren per jaar ( 1 à 2 keer ) zal de uitgebreide stuurgroep vergaderen.
 • 6.2
  Beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.
  Bij staken van stemmen is de stem van de coördinator of de interimaris- coördinator doorslaggevend.
  Om geldig besluiten te nemen dient 2/3 van de bestuursleden aanwezig te zijn.
 • 6.3
  De secretaris zal indien nodig van elke vergadering of gebeurtenis verslag opmaken.
 • 6.4
  De werkzaamheden der verschillende bestuursfuncties zullen immer zodanig uitgevoerd worden, dat minstens 2 personen van het bestuur van de gedane stappen op de hoogte zijn, hetzij de te voeren briefwisseling, financiële verrichtingen en contacten met interne of externe diensten of wat dan ook.